همکاری با شهدستان

اگر شما هم تولید کننده عسل هستید و قصد فروش محصول خود به کاربران شهدستان را دارید پس با ما تماس بگیرید.

توجه داشته باشید که عسل شما باید بهترین کیفیت ممکن را داشته باشد و قیمت آن هم کمتر از قیمت فروش در محل باشد.

مهمترین معیار شهدستان رضایت خریداران بوده و این فروشگاه هیچ تمایلی برای همکاری در فروش عسل بی کیفیت را ندارد.

برای آشنایی با جزئیات کامل با ما تماس بگیرید.

09198210520